Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detyrat

Komisioni shqyrton kërkesat për emërime në gjykata, duke paraqitur para Këshillit raportin përkatës shoqëruar me tabelat dhe listën e kandidatëve të pikëzuar. Komisioni ndjek procesin e plotësimit të vendeve vakante në gjykata, skemëne delegimit, transferimet e gjyqtarëve, lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë, si dhe shqyrton kërkesat për kandidim në funksione drejtuese në gjykata. Komisioni shqyrton kërkesat e Shkollës së Magjistraturës për numrin e magjistratëve të rinj, emërimin dhe caktimin në pozicion të kandidatëve të diplomuar. Komisioni harton projektvendime, rregullore apo udhëzime të cilat i paraqiten Këshillit për miratim.

Anëtar:  Ilir Toska

Anëtare : Marçela Shehu

Anëtar : Alban Toro

Anëtare Zëvendësuese:  Naureda Llagami

Anëtar Zëvendësues: Dritan Hallunaj

Back to top