Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detyrat

U ngrit në janar 2019 me qëllim verifikimin e plotësimit të kritereve të kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjorë, për ndjekjen e programit të formimit fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës, për vitin akademik 2019-2020. Komisioni i propozon për miratim Këshillit listën përkatëse të kandidatëve që plotësojnë kriteret, si dhe listën e atyre që nuk i plotësojnë ato.

Anëtar: Erjon Muharremaj

Anëtare: Brunilda Kadi

Anëtare: Brikena Ukperaj

Back to top