Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Detyrat

Komisioni shqyrton paraprakisht rastet e procedimeve disiplinore kundër një gjyqtari të cilat paraqiten nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë. Komisioni kujdeset që gjyqtarët subjekt i procedimit disiplinor, marrin dijeni mbi faktet dhe provat e paraqitura, si dhe dëgjohen gjatë shqyrtimit të procedimit disiplinor në Këshill.Komisioni harton raportin përkatës i cili i paraqitet mbledhjes plenare të Këshillit. Komisioni harton projektvendime, rregullore apo udhëzime të cilat i paraqiten Këshillit për miratim.

Anëtar:  Medi Bici

Anëtar : Dritan Halluni (Hallunaj)

Anëtar : Maksim Qoku

Anëtar Zëvendësues:  Alban Toro

Anëtare Zëvendësuese: Brunilda Kadi

Back to top