Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Këshilltari i Etikës ushtron funksionet e tij bazuar në parashikimet e nenit 83, pika 1 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar, në kuadër të të cilave harton dokumente të cilat duhet të jenë  të aksesueshme nga gjyqtarët dhe publiku.

Back to top