Vendim Nr.70 datë 3.05.2019

PËR DETAJIMIN DHE SHPËRNDARJEN E PUNONJËSVE SHTESËNË DISA GJYKATA

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 90 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe në ligjin nr. 99 datë 03.12.2018 “Për buxhetin e vitit 2019”;

V E N D O S I:

  1. Të miratojë detajimin dhe shpërndarjen e punonjësve shtesë në disa gjykata, të akorduar nga Buxheti i Shtetit për vitin 2019, sipas tabelës bashkëlidhur këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë me publikimin e tij në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR