Vendim Nr.19 datë 9.01.2020

PËRMBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT KORÇË, {...}

Këshilli i Lartë Gjyqësor, mbështetur në nenin 61 të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, të ndryshuar dhe në pikën 3, të nenit 65, të Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pas shqyrtimit të kërkesës për heqjen dorë nga statusi i magjistratit mbi motivin e “moshës dhe gjendjes shëndetësore”,me propozim të Komisionit të Zhvillimit të Karrierës,

V E N D O S I :

 

  1. Deklarimin e mbarimit te statusit të magjistratit për {...}, gjyqtar i Gjykatës së Apelit Korçë, për shkak të dorëheqjes së tij nga ky status.
  2. Efektet e këtij urdhërimi fillojnë më datë 15.01.2020.
  3. Përjashtimin e menjëhershëm të gjyqtarit {...}nga procedurat e ndarjes me short të çështjeve gjyqësore në Gjykatën e Apelit Korçë.
  4. Një kopje e këtij vendimi i njoftohet gjyqtarit {...}sipas kërkesave të shkronjës “b”, të pikës 1, të nenit 98, të Ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve.
  5. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim, brenda 15 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën Administrative të Apelit.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.

PËR KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR