Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 
 
 
 
 

VENDIM NR.643 DATË 23.12.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE STANDARDE PËR ORGANIGRAMËN PËRSHKRIMIN E DETYRAVEPostuar Më : 05-01-2021 

VENDIM NR.622 DATË 10.12.2020 PËR LËVIZJEN PARALELE NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSORPostuar Më : 07-01-2021 

VENDIM Nr.495, datë 21.10.2020 PËR KRIJIMIN E NJËSIVE TË SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATAVE TË APELIT

VENDIM Nr. 424, datë 12.10.2020 PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË REKRUTIMIT TË KANDIDATIT PËR KANCELAR, PËR KËSHILLTAR OSE PËR NDIHMËS LIGJOR

VENDIM Nr. 338, datë 24.09.2020 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR DHËNIEN E STATUSIT TË NËPUNESIT CIVIL GJYQËSOR, PUNONJËSVE NË DETYRË NË GJYKATAPostuar Më : 07-01-2021 

 
 
 
 
 
 
Back to top