Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VENDIM Nr. 64, datë 24.02.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 24.02.2021

VENDIM Nr. 63, datë 24.02.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më : 24.02.2021

VENDIM Nr. 59, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR TRE POZICIONET E LIRA TË SHPALLURAME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 16-02-2021

VENDIM Nr. 58, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 16-02-2021

VENDIM Nr. 57, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 173, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 16-02-2021

VENDIM Nr. 56, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR SHTATË POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA,ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, TË DATËS 28.05.2020Postuar Më : 16-02-2021

VENDIM Nr. 55, Datë 16.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM NËGJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATËVE NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJËMBËDHJETË POZICIONET E SHPALLURA TË LIRA Postuar Më : 16-02-2021

VENDIM NR 45, DATË 08.02.2021 PËR MIRATIMIN E LISTAVE TË GJYQTARËVE QË DO TË CAKTOHEN PËR TË GJYKUAR ÇËSHTJE GJYQËSORE URGJENTE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KUKËSPostuar Më : 08-02-2021

VENDIM NR. 44, DATË 08.02.2021 PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.30, DATË 14.02.2019, “PËR RREGULLAT DHE PROCEDURËN E CAKTIMIT TË GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË NJË GJYKATË TJETËR,    TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME”, NË LIDHJE ME NEVOJAT E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KUKËS Postuar Më : 08-02-2021

VENDIM NR. 43, DATË 08.02.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU.  USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME  Postuar Më : 08-02-2021

VENDIM NR. 42, DATË 04.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRËPostuar Më : 05-02-2021

VENDIM NR. 41, DATË 04.02.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN)   TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT
Postuar Më : 05-02-2021

VENDIM NR. 35, DATË 28.01.2021 PËR NUMRIN E KANDIDATËVE QË DO TË PRANOHEN NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022Postuar Më : 29-01-2021

VENDIM NR. 33, DATË 28.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 29-01-2021

VENDIM NR. 32, DATË 25.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 25-01-2021

VENDIM NR. 30, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 29, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 28, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 27, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR  PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 26, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,  PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 25, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 24, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 23, DATË 25.01.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 22, DATË 25.01.2021 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR NJË POZICION TË LIRË ,Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 21, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE Postuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 20, DATË 25.01.2021 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 19, DATË 25.01.2021PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 26-01-2021

VENDIM NR. 17, DATË 21.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 21-01-2021

VENDIM NR. 16, DATË 21.01.2021 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR. 11, DATË 14.01.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 21-01-2021

VENDIM NR. 14, DATË 21.01.2021 KUNDËR VENDIMEVE TË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR ARKIVIMIN E ANKIMIT OSE PUSHIMIN E HETIMIT NDAJ NJË GJYQTARI, PËR VITIN 2021Postuar Më : 21-01-2021

VENDIM NR. 11, DATË 14.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 14-01-2021

VENDIM NR. 10, DATË 14.01.2021PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANCELARËVE NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 19-01-2021

VENDIM Nr.2 datë 07.01.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 08-01-2021

VENDIM Nr. 1, datë 07.01.2021 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.599, DATË 02.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 08-01-2021

VENDIM NR.647, DATË 23.12.2020 PËR MIRATIMIN E PJESËMARRJES SË GJYQTARËVE NË TRAJNIMIN VAZHDUES PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN JANAR – MARS 2021 Postuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR.646, DATË 23.12.2020 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJËPostuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR.645, DATË 23.12.2020 PËR MIRATIMIN E “PROGRAMI I VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE PËR VITIN 2021” Postuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR. 640, DATË 21.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE  TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 21-12-2020 

VENDIM NR. 639, DATË 16.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,   TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 17-12-2020 

VENDIM NR. 638, DATË 16.12.2020 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.632, DATË 10.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 17-12-2020 

VENDIM NR. 637, DATË 16.12.2020PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR.599, DATË 02.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 17-12-2020 

VENDIM NR. 634, DATË 16.12.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR
KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË
Postuar Më : 16-12-2020 

VENDIM NR. 632, DATË 10.12.2020PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 621, DATË 10.12.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT  PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE Postuar Më : 10-12-2020  

VENDIM NR. 620, DATË 10.12.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT    PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILEPostuar Më : 10-12-2020  

VENDIM NR. 619, DATË 10.12.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALEPostuar Më : 10-12-2020    

VENDIM NR. 599, DATË 02.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 03-12-2020

VENDIM Nr. 597, datë 02.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 02-12-2020

VENDIM Nr. 596, datë 01.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 01-12-2020

VENDIM NR.592 date 26.11.2020 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KOMUNIKIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR ME MEDIAN”Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 591 date 26.11.2020 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË HARTIMIT TË “PROJEKTRAPORTIT TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL-TË-GJYQTARIT”Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 590 date 26.11.2020 PËR MIRATIMIN E “PLANIT STRATEGJIK TËKOMUNIKIMIT PËR SISTEMIN GJYQËSOR”Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 588, DATË 20.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,   TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 29-12-2020

VENDIM NR. 586 DATË 20.11.2020 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJORPostuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 569, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 568, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 567, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË   NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 566, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË   NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,    PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 565, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË Postuar Më : 20-11-2020   

VENDIM NR. 564, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRËPostuar Më : 20-11-2020    

VENDIM NR. 563, DATË 20.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË
Postuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 562, DATË 20.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË   PRANË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.91, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 20-11-2020 

VENDIM Nr.559-datë 12.11.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE KANDIDAT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË EMËRIMEVE NË DREJTËSI-PËR-VITIN-2021Postuar Më : 13-11-2020

VENDIM Nr. 553, datë 12.11.2020 PËR DETAJIMIN E POZICIONEVE AKTUALË TË NDIHMËSAVE LIGJORË NGA GJYKATAT ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË PRANË GJYKATAVE TË APELITPostuar Më : 13-11-2020

VENDIM NR. 548, DATË 05.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,   TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 06-11-2020

VENDIM Nr. 545, datë 05.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Publikuar me datë 05.11.2020

VENDIM Nr. 544, datë 05.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Publikuar me datë 05.11.2020

VENDIM Nr. 543, datë 05.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

Publikuar me datë 05.11.2020

VENDIM Nr. 542, datë 05.11.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Publikuar me datë 05.11.2020

VENDIM Nr. 541, datë 05.11.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR TË DATËS 07.10.2020

Publikuar me datë 06.11.2020

VENDIM Nr. 540, datë 05.11.2020 PËR KRIJIMIN E BAZËS SË TË DHËNAVE NË GJYKATËN E LARTË DHE DHËNIE AUTORIZIMI PËR AKSES NË SISTEMET E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE GJYQËSORE

Publikuar me datë 06.11.2020

Vendim Nr.502.Datë 26.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.501 Datë 26.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 500, DATË 21.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 12-11-2020

VENDIM NR.498, DATË 21.10.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS

VENDIM NR.497, DATË 21.10.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL  GJYQËSOR, PROFILI KËSHILLTAR LIGJOR DHE NDIHMËS LIGJOR

VENDIM NR. 496, DATË 21.10.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANCELARËVE NË DETYRË

1-VENDIM-NR.494-DATË-21.10.2020-PËR-MIRATIMIN-E-PJESËMARRJES-SË-GJYQTARËVE-NË-TRAJNIMIN-VAZHDUES PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN TETOR-DHJETOR2020

VENDIM Nr. 485, datë 20.10.2020 PËR SHPALLJEN E POZICIONEVE TË LIRA PËR GJYQTARËT E EMËRUAR MË DATË 20.10.2020, TË DIPLOMUAR NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT DYVJEÇAR TË TRAJNIMIT

VENDIM Nr. 484, datë 20.10.2020 PËR SHPALLJEN E POZICIONEVE TË LIRA PËR GJYQTARËT E EMËRUAR MË DATË 20.10.2020, TË DIPLOMUAR NË PËRFUNDIM TË PROGRAMIT TREVJEÇAR TË FORMIMIT FILLESTAR

VENDIM NR. 449, DATË 15.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,    TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 448, DATË 15.10.2020 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 5, DATË 20.12.2018,  TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “MBI CAKTIMIN ME SHORT TË MANDATIT 3-VJEÇAR TË ANËTARËVE GJYQTARË DHE ANËTARËVE JOGJYQTARËPostuar Më : 02-11-2020

VENDIM NR. 441, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,  PËR NJË POZICION TË LIRË
 

VENDIM NR. 440, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,   PËR NJË POZICION TË LIRË    

VENDIM NR. 439, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË  PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR,      PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 438, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 437, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 436, DATË 14.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 427, DATË 13.10.2020 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,  TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME  

VENDIM NR. 426, DATË 12.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 423, DATË 09.10.2020 PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.405, DATË 07.10.2020  

VENDIM NR. 422, DATË 09.10.2020 PËR ANULIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.405, DATË 07.10.2020 DHE CAKTIMIN E NJË GJYQTARI NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË, PËR GJYKIMIN E DY ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA

VENDIM NR. 405, DATË 07.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

VENDIM NR. 400, DATË 07.10.2020 PËR SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR,   KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROCEDURËN E KOMANDIMIT 

VENDIM NR. 399, DATË 07.10.2020 PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË KANË PLOTËSUAR KRITERET E PRANIMIT NË PROGRAMIN  E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË

VENDIM NR. 398, DATË 07.10.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.188, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR   

VENDIM Nr. 397, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 396, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 395, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 394, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 393, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 392, datë 07.10.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 391, datë 07.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 390, datë 07.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 389, datë 07.10.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

 

VENDIM Nr. 386, datë 07.10.2020 PËR RISHPËRNDARJEN E FONDEVE NË SHPENZIME KAPITALE (INVESTIME), NË PROGRAMIN BUXHETOR “BUXHETI I GJYKATAVE”

VENDIM Nr. 385, datë 07.10.2020 PËR MIRATIMIN E NXJERRJES NGA PËRDORIMI DHE TRANSFERIMIN KAPITAL TË DISA ASETEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 376, DATË 01.10.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,  TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME 

VENDIM NR. 375, DATË 30.09.2020 MBI DËRGIMIN E EMRAVE TË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR T’U KOMANDUAR NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT PRANË GJYKATËS SË LARTË

VENDIM NR. 337, DATË 24.09.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË

VENDIM NR. 336, DATË 24.09.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) 

VENDIM NR. 335, DATË 18.09.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 322, DATË 17.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE   

VENDIM NR. 314, DATË 14.09.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË

VENDIM NR.313 DATË 11.09.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

 

VENDIM NR 312 VENDIM NR. 312, DATË 11.09.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJYQTARËVE QË DO TË CAKTOHEN PËR TË GJYKUAR ÇËSHTJE GJYQËSORE URGJENTE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN 

VENDIM NR.311 DATË 11.09.2020 PËR ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR NR.30, DATË 14.02.2019, “PËR RREGULLAT DHE PROCEDURËN E CAKTIMIT TË GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME”, NË LIDHJE ME NEVOJAT E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KURBIN   

VENDIM NR. 306, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E  POSAÇME  TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË    

VENDIM NR. 305, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 304, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 303, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË 

VENDIM NR. 302, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇMETË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 301, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR. 300, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE    

VENDIM NR. 299, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM NR. 298, DATË 10.09.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE
 

VENDIM NR. 293, DATË 09.09.2020 PËR MIRATIMIN E ZGJEDHJES SË TETË ANËTARËVE TË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR

VENDIM NR. 275, DATË 08.09.2020 MBI MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË GJYQTARËVE QË DO TË MARRIN PJESË NË HEDHJEN E SHORTIT PËR PËRZGJEDHJEN E KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR  

VENDIM NR. 274, DATË 04.09.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM Nr. 273, Datë 26.08.2020PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.12020, TË FILLUAR NË NGARKIM TË MAGJISTRATIT

VENDIM Nr. 272, datë 26.08.2020PËR CAKTIM GJYQTARI PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR

VENDIM Nr.271,datë 26.08.2020 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.268, DATË 07.08.2020,

VENDIM NR. 269, DATË 07.08.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË  PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 223, DATË 02.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.268 DATË 07.08.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE  TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATËT NGA RADHËT E GJYQTARËVE,  PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.84 DHE NR.87, DATË 26.02.2020, SI DHE VENDIMET NR.241, NR.242, NR.243, NR.244 DHE NR.245, DATË 09.07.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    

VENDIM NR.258, DATË 23.07.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE

VENDI NR. 257, DATË 20.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË FORMIMIN FILLESTAR PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR,NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021   

VENDIM Nr.256, datë 16.07.2020 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERATË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.255,datë 09.07.2020 PËRCAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERATË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.254, datë 09.07.2020 PËR NDËRPRJEN E MARRËDHËNIEVE NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARES TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR VLORË ZNJ. {…}, PËR SHKAK TË DORËHEQJES

Vendim Nr.253, datë 09.07.2020 PËR RISHIKIMIN E BUXHETIT NË SISTEMIN GJYQËSOR, PËR VITIN 2020, SIPAS AKTIT NORMATIV NR. 28, DATË 02.7.2020

Vendim Nr.250,datë 09.07.2020 PËR RISHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË MINISTRINË E DREJTËSISË, KOHËZGJATJEN, KRITERET DHE PROÇEDURAT E KOMANDIMIT

Vendim Nr.249,datë 09.07.2020 PËR RIHAPJEN EPROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE

Vendim Nr.247 date 09.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË

Vendim Nr.245,datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE

Vendim Nr.244,datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.243, datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.242, datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.241, datë 09.07.2020 PËR HAPJEN E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

Vendim Nr.240, datë 09.07.2020 PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR. 238, DATË 07.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE T Ë KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DHE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR TË DATËS 28.05.2020

VENDIM NR.237, DATË 02.07.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 233, DATË 02.07.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT KALIMTAR

VENDIM NR.232, DATË 02.07.2020 PËR MIRATIMIN E MODELIT TË PROCESVERBALIT “PËR PASQYRIMIN E VEPRIMEVE QË KRYHEN GJATË PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES ME SHORT TË ÇËSHTJEVE NË PROCESIN E VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT”

VENDIM NR. 231, DATË 02.07.2020 PËR MOSPRANIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…}  PËR PËRJASHTIMIN E SAJ NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIM NR. 229, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM NR. 228, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE 

VENDIM NR. 227,DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRËN E GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM NR. 226, DATË 02.07.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT  PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 225, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 224, DATË 02.07.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 223, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 222, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR.221, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR.220, DATË 02.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË  

VENDIM NR.219 DATË 23.06.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN E POSAÇME

VENDIM NR.218, DATË 18.06.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

VENDIMNr. 201, datë 11.06.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË PËR KANDIDATËT NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR.83, DATË 26.02.2020 DHE VENDIMIN NR.86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 199 datë 11.06.2020 PËR MIRATIMIN E “KOMENTE DHE SUGJERIME NDAJ RAPORTIT TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS MBI REZULTATET E VLERËSIMIT PARAPRAKTË KANDIDATEVE QË KANË APLIKUAR PËR PRANIMIN NË FORMIMIN FILLESTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PROFILI GJYQTAR”

VENDIM NR. 198, datë 11.06.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT (GRADIMIN)E GJYQTARËVE QË KANË KALUAR ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT

VENDIM NR.195, DATË 04.06.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR POZICIONE TE LIRA NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQESOR KAVAJË

VENDIM NR.194, DATË 04.06.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

VENDIM NR.193 DATË 04.06.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM PËR NJË POZICION TË LIRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

VENDIM NR.192, DATË 04.06.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.85, DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}

VENDIM NR.191, DATË 04.06.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.91, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.190 DATË 04.06.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.189. DATË 28.05.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE NE GJYKATA TE TJERA

VENDIM Nr. 188 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT

VENDIM  Nr. 187, DATË 28.05.2020PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT

VENDIM Nr. 186, DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM  Nr. 185, DATË  28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 184 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRAN Ë PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 183, DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 182 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 181, DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 180 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 179 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 178 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 177 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 176 DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇË PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr.175,DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM NR.174,DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

VENDIM Nr. 173, DATË 28.05.2020 PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË GJYQTARIT PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE

VENDIM Nr. 167 datë 28.05.2020 PËR MIRATIMIN E PJESËMARRJES SË GJYQTARËVE NË TRAJNIMIN VAZHDUES PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN PRILL – QERSHOR 2020

VENDIM Nr.166,DATË 28.05.2020 PËR PEZULLIMIN E PROCEDURAVE TË LËVIZJES PARALELE, NGRITJES NË DETYRË DHE EMËRIMIT LIDHUR ME PUNONJËSIT E GJYKATAVESTATUSI I TË CILËVE RREGULLOHET NGA LIGJI NR.98/2016 “PER ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

VENDIM NR.165. DATË 28.05.2020 PËR PËRMBUSHJEN NGA KANDIDATI TË  KUSHTEVE DHE  KRITEREVE PËR T’U KOMANDUAR SI PETAGOG I BRENDSHËM NË DEPARTAMENTIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS {…}

VENDIM Nr. 164, DATË 28.05.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM NR. 163, DATË 28.05.2020PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM Nr. 162, DATË 28.05.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR NJË POZICION TË LIRË

VENDIM-Nr.-161-datë-18.05.2020-PËR-CAKTIMIN-E-GJYQTARËVE-PËR-GJYKIMIN-E-ÇËSHTJEVE-GJYQËSORE-TË-VEÇANTA-NË-GJYKATA-TË-TJERA(1)

Vendim Nr.159 datë 15.05.2020 vendim per miratimin e opinionit per Teuta Hoxhen

Vendim Nr.157 datë 15.05.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.89, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

MENDIM I PAKICËS LISTA E KANDIDATËVE PËR KËSHILLTAR DHE NDIHMËS LIGJOR BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR. 156 DATË 15.05.2020

Vendim Nr.156 datë 15.05.2020 PËR MIRATIMIN E LISTAVE EMËRORE TË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KRITERET PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E PRANIMIT NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021, PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË

Vendim Nr.153 datë  06.05.2020, PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.152 datë 06.05.2020 ,PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.88, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.151 datë 06.05.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATËT NGA RADHËT E GJYQTARËVE, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR.82, DATË 26.02.2020 DHE VENDIMIN NR.85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr.147 date 28.04.2020 PËR NDRYSHIMIN E PIKËS 2 TË VENDIMIT NR.131 DATË 30.03.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 145, datë 27.04.2020 PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË PROGRAMIT KOMPJUTERIK “MICROSOFT TEAMS” QË MUNDËSON NDËRLIDHJE AUDIOVIZIVE  NË DISTANCË PËR ZHVILLIMET E SEANCAVE GJYQËSORE, GJATË KOHËZGJATJES SË EPIDEMISË

VENDIM Nr. 144, datë 24.04.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA

 

Vendim Nr.276 date 10.12.2019 PËR MIRATIMIN E “PROGRAMI I VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARËVE PËR VITIN 2020”

 
 
 

Back to top