Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VENDIM NR. 595, DATË 26.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 594, DATË 26.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 585, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 584, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….}  NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇËPostuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 583, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}   NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËSPostuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 582, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….},  NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR      PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS  Postuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 581, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 20-11-2020       

VENDIM NR. 580, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}   NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 579, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….},  NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 578, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….},  NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR  PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 20-11-2020    

VENDIM NR. 577, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….} NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË  Postuar Më : 20-11-2020    

VENDIM NR. 576, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{….} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA  NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, DATË 26.02.2020 DHE NR. 245, DATË 09.07.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT  Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 575, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{….} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT  PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR   DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 574, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{….} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,  PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.245, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 573, DATË 20.11.2020 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES {….}  NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,  TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 572, DATË 20.11.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN E KËSHILLIT NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 25-11-2020

VENDIM NR. 571, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT    PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187 DATË 28.05.2020 DHE NË GJYKATËN E APELIT DURRËS,  PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    NR. 392 DATË 07.10.2020    DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET    E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 25-11-2020

VENDIM NR. 570, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR POZICIONIN E LIRË  NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIM NR. 396, DATË 07.10.2020,  TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 25-11-2020  

VENDIM NR. 561, DATË 13.11.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT    PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM Nr. 560, datë 13.11.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT JOGJYQTAR Z.{…}DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM SI GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 557, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ.{…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 556, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z.{…}, NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 555, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ.{…}, NË POZICIONIN E KËSHILLTARES LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM-Nr.-554-datë-12.11.2020-PËR-EMËRIMIN-E-PËRKOHSHËM-TË-Z.METUSH-MEÇKA-NË-POZICIONIN-E-KËSHILLTARIT-LIGJOR-NË-NJËSINË-E-SHËRBIMIT-LIGJOR-PRANË-GJYKATËS-SË-LARTËPostuar Më : 23-11-2020

VENDIM Nr. 552, datë 12.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 498 , DATË 21.10.2020,

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 551, datë 12.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM NR. 550 DATË 12.11.2020 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR”Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM NR.549 DATË 12.11.2020 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR”Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM Nr. 547, datë 05.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.SOKOL PINA, NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR

POSTUAR  MË: 05.11.2020

VENDIM Nr. 546, datë 05.11.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. SOKOL PINA

POSTUAR  MË: 05.11.2020

VENDIM NR.539, DATË 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS,  PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIM NR.174 , DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}

POSTUAR  MË: 10.11.2020

VENDIM Nr. 538, datë 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.91, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}

POSTUAR  MË: 05.11.2020

VENDIM Nr. 537, datë 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATIN Z. {…}

POSTUAR  MË: 05.11.2020

VENDIM NR. 536, DATË 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 183, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}

POSTUAR  MË: 12.11.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postuar Më : 02-11-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
 
Postuar Më : 02-11-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postuar Më : 02-11-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDIM NR. 239, DATË 07.07.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…}  

VENDIM NR.236, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,  PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 82 DATË 26.02.2020 ,  DHE DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

MENDIM NË PAKICË BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR.235 DATË 02.07.2020

VENDIM NR.235, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,  PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 234, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 230, DATË 02.07.2020 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…}

VENDIM NR.217, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82, NR.85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.216,DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82 DHE NR.83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.215 DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83 DHE NR. 85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM Nr.214, DATË 18.06.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.213, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.212, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM Nr. 211, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82 DHE NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 210, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.209, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

 

VENDIM NR. 208, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.207, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.206, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.201/5, DATË 11.06.2020 PËR MOSPËRFSHIRJEN E ZNJ. {…} NË LISTËN E KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 83 DHE NR. 84, DATË 26.02.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.201/4, DATË 11.06.2020 PËR MOSPËRFSHIRJEN E Z. {…} NË LISTËN E KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, NR. 86 DHE NR. 87, DATË 26.02.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 205, DATË 11.06.202 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

VENDIM Nr. 204, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

VENDIM Nr. 203, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

VENDIM Nr. 202, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim-Nr.160-datë-15.05.2020-Për-kërkesën-e-.znj{…}

Vendim-Nr.158-datë-15.05.2020-Për-mbarimin-e-statusit-të-magjistratit Z {…}

VENDIM NR. 137, DATË 16.04.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z{…}

VENDIM NR. 136, DATË 16.04.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ{..}

VENDIM NR.130, DATË 30.03.2020 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…}

Vendim Nr.124 datë 05.03.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN E LARTË

VENDIM Nr. 121, datë 05.03.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TE GJYQTARES{…}

VENDIM Nr. 113, datë 02.03.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË  FUNKSIONET  NË MËNYRË TË PËRHERSHME.

Vendim Nr.112, datë 27.02.2020 Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatit {…}

Vendim Nr 111 datë 27 02 2020 – Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatit {…}

Vendim Nr. 110 datë 27.02.2020 për propozimin për emërim ne Gjykatën e Lartë te kandidatit {…}

Vendim Nr.109, date 27.02.2020 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendim-Nr.282-datë-10.12.2019- PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to top