Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VENDIM Nr. 433, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 432, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 431, datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 430,datë 04.10.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {..},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 Postuar Më : 06-10-2021

VENDIM Nr. 421, datë 29.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 29-09-2021

VENDIM Nr. 417, datë 29.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARES SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 416, datë 29.09.2021 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 415, datë 29.09.2021PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇËPostuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 414, datë 29.09.2021PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 413, datë 29.09.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E APELIT VLORËPostuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 412, datë 29.09.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 411, datë 29.09.2021 PËR RICAKTIMIN E GJYQTARËS SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT DURRËSPostuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 410, datë 29.09.2021 PËR ZGJATJEN E AFATIT TË CAKTIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…}Postuar Më : 30-09-2021

VENDIM Nr. 408, datë 29.09.2021 PËRKUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 406, datë 29.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË Z. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 405, datë 29.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR PËRMET ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 402, datë  22.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE TË SKEMËS SË DELEGIMIT {…} DHE Z. {…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 401, datë 22.09.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT {…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 400, datë 22.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, ZNJ. {…} Postuar Më : 27-09-2021

VENDIM Nr. 399, datë 22.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN DHE LEJIMIN PËR TË MARRË PJESË NË PROVIMIN E VLERËSIMIT PROFESIONAL TË KANCELARIT NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË KORÇË, Z. {…}   Postuar Më : 27-09-2021

VENDIM Nr. 397, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016 Postuar Më : 23-09-2021

VENDIM Nr. 396, datë 22.09.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ Z. {…} DHE Z. {…}, GJYQTARË PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 395, datë 22.09.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ Z.{…}, GJYQTAR PRANË GJYKATËS E RRETHIT GJYQËSOR FIER Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 386, datë 22.09.2021 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARIT {…} PËR PËRJASHTIMIN NGA PROCEDURAT E NDARJES SË ÇËSHTJEVE ME SHORT NË GJYKATËN E APELIT SHKODËR Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 385, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…} për vitin 2019 Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 384, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Më : 24-09-2021

VENDIM Nr. 383, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…} për vitin 2019 Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 382, datë 22.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…}, me qellim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016 Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 381, datë 16.09.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT, PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.72021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATËVE, Z.{…} DHE Z.{…}, ME DETYRË GJYQTARË PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË  Postuar Më : 16-09-2021

VENDIM Nr. 380 datë 16.09.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT, PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.6/2021, TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATIT, Z.{…}, ME DETYRË GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER Postuar Më : 16-09-2021

VENDIM Nr. 378, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË Z.{…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 377, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 376, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 375, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 372, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…}Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 371, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 370, datë 14.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN PËR EMËRIM NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 05-10-2021

VENDIM Nr. 365, datë 14.09.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË TË GJYQTARIT Z. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 364, datë 14.09.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS TË GJYQTARIT Z. {…}.Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 363, datë 14.09.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM ME PËLQIM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË TË GJYQTARES ZNJ. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 359, datë 14.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarIT {…}, me qëllim gradimi, për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Postuar Më : 20-09-2021

VENDIM Nr. 358, datë 14.09.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtares {…}, për vitin 2019. Postuar Më : 20-09-2021

VENDIM Nr. 356, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 355, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR OZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 119, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 354, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 120, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 353, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT KORÇË PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.  129 DHE NR. 132, DATË 01.04.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 352, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020 DHE NR. 396, DATË 07.10.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 351, datë 09.09.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 223, DATË 02.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 350, datë 09.09.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 349, datë 09.09.2021 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL, VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 16-09-2021

VENDIM Nr. 348, datë 09.09.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 287, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 347, datë 09.09.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 290, DATË 06.07.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 341, datë 04.08.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…} Postuar Më : 05-08-2021

VENDIM Nr. 339, datë 04.08.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN Postuar Më : 05-08-2021

VENDIM Nr. 338, datë 04.08.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR VLORË Postuar Më : 05-08-2021

VENDIM Nr. 337, datë 29.07.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJES GJYQËSORE TË VEÇANTË NË NJË GJYKATË TJETËR, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME. Postuar. Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 336, datë 29.07.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT, PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.5/2021, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË NDAJ MAGJISTRATES, ZNJ. {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN. Postuar Më : 29-07-2021

VENDIM Nr. 335, datë 29.07.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT, PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.4/2021, TË FILLUAR NGA INSPEKTORI I LARTË I DREJTËSISË NDAJ MAGJISTRATIT Z. {…}, ME DETYRË GJYQTAR NË GJYKATËN  E RRETHIT GJYQËSOR VLORË. Postuar Më : 29-07-2021

 

PROJEKTVENDIM Nr._322__,datë _22_.__07_.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT Z. {…} Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr.321 datë 22.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER Z.{…}Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 320, datë 22.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, Z.{…}Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 318, datë 22.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 83 DATË 26.02.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}.Postuar Më : 27-07-2021

VENDIM Nr. 317, datë 22.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 392, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}Postuar Më : 27-07-2021

VENDIM PARAPRAK Nr. 314, datë 16.07.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 245 DATË 09.07 2021 Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 313, datë 16.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR FIER, Z. {…}Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 312, datë 16.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, Z. {…}Postuar Më : 10-09-2021

VENDIM Nr. 311, datë 16.07.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT Z. {…}. Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 309, datë 16.07.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…} Postuar Më : 21-09-2021

VENDIM Nr. 308, datë 13.07.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË,PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 545, DATË 05.11.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 307, datë 13.07.2021 PËR NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIES SË PUNËS SË ZNJ. {…} NË POZICIONIN E KANCELARES SË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË VLORË Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 303, datë 13.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 245 DATË 09.07.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 302, datë 13.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 301, datë 13.07.2021 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA NJË VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SE VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR Z.{…}Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 300, datë 13.07.2021 PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDUAR PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SE VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR Z. {…}Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 299, datë 13.07.2021 PËR PEZULLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT PËR KËSHILLTAR LIGJOR Z. {…} Postuar Më : 14-07-2021

VENDIM Nr. 298, datë 13.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019  Postuar Më : 15-07-2021

VENDIM Nr. 297, datë 13.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016  Postuar Më : 15-07-2021

VENDIM Nr. 295, datë 06.07.2021 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.257, DATË 17.06.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR “PËR TRANSFERIMIN E PËRKOSHËM ME PËLQIM TË GJYQTARIT Z. {…}”  Postuar Më : 09-07-2021

VENDIM Nr. 282, datë 06.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË Z.{…}

VENDIM Nr. 281, datë 06.07.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË Z.{…}    Postuar Më : 08-07-2021

VENDIM Nr. 280, datë 06.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 127, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATIN Z. GENTI DOKOLLARI   Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr.275, datë 01.07.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 22-09-2021

VENDIM Nr. 274, datë 01.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarES {…}, për vitiN 2019. Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 273, datë 01.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016  Postuar Më : 07-07-2021

VENDIM Nr. 272, datë 01.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarIT {…}, për vitiN 2019. Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 271, datë 01.07.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016  Postuar Më : 08-07-2021

VENDIM Nr. 270, datë 28.06.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 181 DHE NR. 183, DATË 28.05.2020, SI DHE NR. 394, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 269, datë 28.06.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE , PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 268, datë 28.06.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE  TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 394 DHE NR. 395, DATË 07.10.2020, DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 267, datë 28.06.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR, GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 389, NR. 392 NR. 395, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 266, datë 28.06.2021 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DALJEN NË PENSION TË PARAKOHSHËM TË GJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, Z. {…}   Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 265, datë 28.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES MANJOLA XHAXHO, PËR VITIN 2019  Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 264, datë 28.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 GJATË USHTRIMIT TË DETYRËS SË NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË.  Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 262, datë 17.06.2021 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJËPostuar Më : 21-06-2021

VENDIM Nr. 261, datë 17.06.2021 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJËPostuar Më : 21-06-2021

VENDIM Nr. 260, datë 17.06.2021 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS Postuar Më : 21-06-2021

VENDIM Nr. 257, datë 17.06.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOSHËM ME PËLQIM TË GJYQTARIT Z. {…} Postuar Më : 18-06-2021

VENDIM Nr. 256, datë 17.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 255, datë 17.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 29-06-2021

VENDIM Nr. 251, datë 09.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, NË GJYKATËN E APELIT SHKODËRPostuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 250, datë 09.06.2021 PËR CAKTIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…} Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 249, datë 09.06.2021 PËR KOMANDIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…} NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 248, datë 09.06.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…} Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 247, datë 09.06.2021 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA PROCEDURAT E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTËPostuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 246, datë 09.06.2021 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA PROCEDURAT E EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTËPostuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 245, datë 09.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 128, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 244, datë 09.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 123, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 10-06-2021

VENDIM Nr. 243, datë 09.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL të gjyqtarIT {…}, për vitiN 2019. Postuar Më : 05-07-2021

VENDIM Nr. 242, datë 09.06.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 06-07-2021

V E N D I M Nr. 240, datë 07.06.2021 “PËR PEZULLIMIN NGA DETYRA TË MAGJISTRATES {…} DHE KRYERJEN E HETIMEVE TË MËTEJSHME PËR SHKELJEN DISIPLINORE”   Postuar Më : 12-07-2021

VENDIM Nr. 238, datë 02.06.2021 PËR PËRFSHIRJEN E KANDIDATES ZNJ. {…} NË PROCEDURAT E KOMANDIMIT PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 237 datë 02.06.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTARËT QË KANË PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË DHE QË KANË USHTRUAR DETYRËN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 236, datë 02.06.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z. {…}, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 235, datë 02.06.2021 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. {…} Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 230, datë 02.06.2021 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR DALJEN NË PENSION TË PARAKOHSHËM TËGJYQTARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN, Z. {…} Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 229, datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 1.4.2021 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 135, DATË 1.4.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 228, datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 117, NR. 118 DHE NR. 119, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTËGJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËRKRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 227, datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 125, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr.226 , datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr.225 , datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 129, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT  Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 224 , datë 02.06.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE GJYKATËN E APELIT KORÇË PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 129 DHE NR. 132, DATË 01.05.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT  Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 222, datë 02.06.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NR.3.2021 TË FILLUAR NDAJ MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË ZËVËNDËSKRYETARE PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN Postuar Më : 3-06-2021

VENDIM Nr. 216, datë 26.05.2021 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES {…} NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHME Postuar Më : 25-05-2021

VENDIM Nr. 213, datë 26.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT ENTON DHIMITRI, PËR VITIN 2019Postuar Më : 28-06-2021

VENDIM Nr. 212, datë 26.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT ENTON DHIMITRI, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më : 28-06-2021

VENDIM Nr. 209 datë 20.05.2021 “PËR DHËNIE LEJE PRINDËRORE GJYQTARES {…}” Postuar Më : 21-05-2021

VENDIM Nr. 208 datë 20.05.2021 “PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…}” Postuar Më : 21-05-2021

VENDIM Nr.206, datë 20.05.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 127, DATË 01.04.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 24-05-2021

VENDIM Nr. 205, datë 20.05.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 181 DHE NR. 182, DATË 28.05.2020, DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 185, DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 21-05-2021

VENDIM Nr. 204, datë 20.05.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATATE APELIT DURRËS DHE TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 392, NR. 394 DHE NR. 395, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 21-05-2021

VENDIM Nr. 203, datë 20.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më : 24-05-2021

VENDIM Nr. 202, datë 20.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI,PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më : 24-05-2021

VENDIM Nr.198, datë 12.05.2021 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, TË GJYQTARES ZNJ. {…} Postuar Më : 14-05-2021

VENDIM Nr.197, datë 12.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më :24-05-2021

VENDIM Nr.196, datë 12.05.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 191, datë 07.05.2021 PËR TRANSFERIMIN E PËRKOSHËM ME PËLQIM TË GJYQTARIT Z. {…} Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 190, datë 07.05.2021 PËR NDËRPRERJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM DHE KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT{…} Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 189, datë 07.05.2021 PËR CAKTIMIN E SEANCËS DËGJIMORE PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË PËR FILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES{…} ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 188, datë 07.05.2021 PËR LEHTËSIM TË NGARKESËS SË GJYQTARIT TË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, Z.{…} Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr.187, datë 07.05.2021PËRPËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIM NR.184 , DATË 28.05.2020,PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 186, datë 07.05.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 182, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 185, datë 07.05.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…}Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr. 184, datë 07.05.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS, Z. {…}Postuar Më :10-05-2021

VENDIM Nr 181 datë 29.04.2021 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR  NR.2/2021, TË FILLUAR NË NGARKIM TË MAGJISTRATËVE KLITON SPAHIU, PETRIT ÇENO DHE PETRAQ DHIMITRI, ME DETYRË GJYQTARË TË GJYKATËS SË APELIT DURRËS Postuar Më :29-04-2021

VENDIM Nr. 174, datë 26.04.2021 MBI REFUZIMIN E KËRKESËS SË KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR PËRJASHTIMIN E RELATORIT DHE TË ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË ZHVILLIMIT TË KARRIERËS NGA PROCEDURAT PËR TË CILAT AJO KA KANDIDUAR PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË Postuar Më :28-04-2021

VENDIM Nr.170, datë 22.04.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.174, NR. 184 DHE NR. 185 DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më :28-04-2021

VENDIM Nr.169 , datë 22.04.2021PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.182, NR. 183 DHE NR. 185 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më :28-04-2021

 

V E N D I M Nr. 168, datë 22.04.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE TIRANË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE , KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 30, DATË 25.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më :12-05-2021

VENDIM Nr. 167, datë 16.04.2021 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT, PËR GJYQTARIN Z. {…} Postuar Më :16-04-2021

VENDIM Nr. 166, datë 16.04.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË Z.{…} Postuar Më :16-04-2021

V E N D I M Nr. 162, Datë 14.04.2021PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}, TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 30, DATË 25.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më :12-05-2021

VENDIM Nr. 161, datë 14.04.2021PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR SARANDË Z.{…}Postuar Më :15 -04-2021

VENDIM Nr. 160, datë 14.04.2021 PËR LEHTËSIM TË NGARKESËS SË GJYQTARES SË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, ZNJ.{…} Postuar Më :15-04-2021

VENDIM Nr. 159, datë 14.04.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR GJYQTARES {…} Postuar Më :15-04-2021

VENDIM Nr. 154, datë 14.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më :20-04-2021

VENDIM Nr. 153, datë 14.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më :20-04-2021

VENDIM Nr. 149, datë 08.04.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR Z. {…}, GJYQTAR PRANË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR ELBASAN Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 148, datë 08.04.2021 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR, Z. {…} Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 147, datë 08.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT VITI 2019 Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 146, datë 08.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}ME QËLLIM GRADIMI PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 145, datë 08.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES MARGARITA BUHALI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT VITI 2019 Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 144, datë 08.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më :8-04-2021

VENDIM Nr. 140, datë 02.04.2021 PËR NGRITJEN NË DETYRËN E GJYQTARIT TË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË ZNJ. {…}Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr. 137, datë 01.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr. 136, datë 01.04.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…} ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr. 116, Datë 01.04.2021 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR LEHTËSIM TË NGARKESËS SË GJYQTARES SË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, ZNJ.{…} Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr. 115, Datë 01.04.2021 PËR REFUZIMIN E KËRKESËS PËR LEHTËSIM TË NGARKESËS SË GJYQTARES SË KOLEGJIT ZGJEDHOR GJYQËSOR, ZNJ.{…} Postuar Më :2-04-2021

VENDIM Nr.114 datë 29.03.2021 “PËR REFUZIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES EVJENI SINOJMERI PËR DHËNIE LEJE SHTESË TË PAPAGUAR” Postuar Më :30-03-2021

VENDIM Nr. 105, datë 25.03.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËS SË SKEMËS SË DELEGIMIT ZNJ. {…}, NË GJYKATËN E APELIT KORÇË Postuar Më :26-03-2021

VENDIM Nr. 104, datë 25.03.2021 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARES ZNJ. {…} Postuar Më :26-03-2021

VENDIM Nr. 102, datë 18.03.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANËDHE NË GJYKATËN E APELIT KORÇË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.176, NR. 182 DHE NR. 183 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më :26-03-2021

VENDIM Nr. 101, datë 18.03.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 179, NR. 181 DHE NR. 182, DATË 28.05.2020,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më :18-03-2021

VENDIM Nr. 96, datë 17.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…} PËR VITIN 2019Postuar Më :6-04-2021

VENDIM Nr. 95, datë 17.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më :6-04-2021

VENDIM Nr. 94, datë 17.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019Postuar Më :6-04-2021

VENDIM Nr. 93, datë 17.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Postuar Më :6-04-2021

VENDIM Nr. 91, datë 12.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES {…}Postuar Më :13-03-2021

VENDIM Nr. 90, datë 12.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES {…} Postuar Më :13-03-2021

VENDIM Nr. 89, datë 12.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATES {…} Postuar Më :13-03-2021

VENDIM Nr. 88, datë 12.03.2021 PËR PROPOZIMIN PËR EMËRIM NË GJYKATËN E LARTË, TË KANDIDATIT {…} Postuar Më :13-03-2021

VENDIM Nr. 79, datë 05.03.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}  Postuar Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 78, datë 04.03.2021 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE PËRJASHTIMIN E SAJ NGA PROCEDURAT E EMËRIMITNË GJYKATËN E LARTË Postuar Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 77, datë 04.03.2021 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR PER POZICIONIN E LIRE TE SHPALLUR ME VENDIMIN NR.30 DATE 25.01.2021 TE KESHILLIT TE LARTE GJYQËSOR Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 76, datë 04.03.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 186, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…} Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 70, datë 02.03.2021 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Më :2-03-2021

VENDIM Nr. 69, Datë 01.03.2021 PËRPEZULLIMIN E SHQYRTIMIT TË KËRKESËS SË DORËHEQJES TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT DURRËS, Z. {…}Më :2-03-2021

VENDIM Nr. 68, datë 01.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019 Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 67, datë 01.03.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016 Më :5-03-2021

VENDIM Nr. 66, datë 25.02.2021 PËR USHTRIMIN E REKURSIT NDAJ VENDIMIT GJYQËSOR NR. 11, DATË 02.02.2021 TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT TIRANË Më :26-02-2021

VENDIM Nr. 65, datë 25.02.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019 Më :2-03-2021

VENDIM Nr. 62, Datë 16.02.2021 PËR USHTRIMIN E REKURSIT NDAJ VENDIMIT GJYQËSOR NR. 6 DATË 26.01.2021 TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT TIRANË Postuar Më :16-02-2021

VENDIM Nr. 61, Datë 16.02.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT TIRANË, Z. {…} Postuar Më :16-02-2021

VENDIM Nr. 60, Datë 16.02.2021 PËR PËRFUNDIMIN PARA AFATIT TË SHËRBIMIT NË SKEMËN E DELEGIMIT PËR GJYQTAREN ZNJ.{…} Postuar Më :16-02-2021

VENDIM Nr. 54, Datë 16.02.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më :24-02-2021

VENDIM NR. 53, DATË 15.02.2021 Postuar Më :16-02-2021

VENDIM Nr. 52, datë 12.02.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më :18-03-2021

VENDIM NR. 51, DATË 11.02.2021 PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…},PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 Postuar Më :11-02-2021

VENDIM NR. 50, DATË 11.02.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më :11-02-2021

VENDIM NR. 49, DATË 11.02.2021 PËR VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019Postuar Më :11-02-2021

VENDIM NR. 48, DATË 11.02.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më :11-02-2021

VENDIM NR. 40, DATË 04.02.2021 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,   TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.242, NR.243 DHE NR.244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATEN ZNJ.SAIDA DOLLANI Postuar Më :05-02-2021

VENDIM Nr. 37, datë 28.01.2021 PËR VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, PËR VITIN 2019 Postuar Më :08-07-2021

VENDIM Nr. 36, datë 28.01.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARIT {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016  Postuar Më :08-07-2021

VENDIM NR.31, DATË 25.01.2021 PËR KORRIGJIMIN E GABIMIT NË SHKRIM NË VENDIMIN NR. 8, DATË 14.01.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më :25-01-2021

VENDIM NR. 18, DATË 25.01.2021 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…}Postuar Më :25-01-2021

VENDIM NR. 15, DATË 21.01.2021 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}   TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT VLORË PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,
TË SHPALLUR ME VENDIM NR.545, DATË 05.11.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
    Postuar Më :26-01-2021

VENDIM NR.13, DATË 21.01.2021 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR, Z. {…}Postuar Më :21-01-2021

VENDIM NR. 12, DATË 14.01.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021Postuar Më :14-01-2021

VENDIM NR. 8, DATË 14.01.2021 PËR VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019Postuar Më :12-02-2021

VENDIM NR. 7, DATË 14.01.2021 PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më :12-02-2021

VENDIM NR. 6, DATË 14.01.2021 PËR VLERËSIMIN E PËRSHPEJTUAR ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, PËR VITIN 2019Postuar Më :12-02-2021

VENDIM NR. 5, DATË 14.01.2021PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË GJYQTARES {…}, ME QËLLIM GRADIMI, PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2013-2016Postuar Më :12-02-2021

VENDIM Nr. 03, datë 08.01.2021 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 08-01-2021

VENDIM NR. 654, DATË 29.12.2020PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 29-12-2020

VENDIM NR.651, DATË 29.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT   TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.179, NR. 180 DHE NR. 182 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  Postuar Më : 11-01-2021

VENDIM NR.650, DATË 29.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT   PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 180 DHE NR. 183, DATË 28.05.2020 DHE PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS,
PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 173, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
Postuar Më : 11-01-2021

VENDIM NR. 649, DATË 29.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 181, NR. 183 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 07-01-2021

VENDIM NR.648, DATË 29.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,   PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82 DHE NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSORPostuar Më : 07-01-2021

VENDIM NR. 644, DATË 23.12.2020PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL ME QËLLIM PËRCAKTIMIN E NIVELIT TË VLERËSIMIT(GRADIMIN) TË GJYQTARËVE QË KANË KALUAR
ME SUKSES PROCESIN E RIVLERËSIMIT
Postuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR.642, DATË 23.12.2020 PËR SHQYRTIMIN E KËRKESËS PËR PASJE/NJOHJE TË STATUSIT TË
KËSHILLTARIT/NDIHMËSIT LIGJOR JOMAGJISTRAT
PRANË GJYKATËS SË LARTË TË Z. {…}
Postuar Më : 24-12-2020

VENDIM NR. 636, DATË 16.12.2020 PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR    NR.3/2020, TË FILLUAR NË NGARKIM TË MAGJISTRATES {…}, ME DETYRË GJYQTARE NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KRUJË Postuar Më : 16-12-2020

VENDIM NR. 635, DATË 16.12.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL PËR PERIUDHËN E VLERËSIMIT 2017-2019, PËR GJYQTAREN {…}, E CILA KA PLOTËSUAR KRITERET LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT Postuar Më : 16-12-2020

VENDIM NR. 633,DATË 10.12.2020 PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ GJYQTARIT {…}

VENDIM NR. 631, DATË 10.12.2020 PËR PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT   PËR GJYQTARIN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR BERAT, Z. {…}Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 630, DATË 10.12.2020 PËR ZBATIMIN E VENDIMIT NR.93, DATË 10.11.2020,  TË GJYKATËS ADMINISTRATIVE TË APELIT DHE FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT
PËR GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ.{…}, PËR TRE NGA KATËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËSPENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.241, NR.242, NR.243 DHE NR.244, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 629, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR, GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.389, NR. 392 DHE NR.395, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT   Postuar Më : 16-12-2020

VENDIM NR. 628, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.IRIDA KACERJA     TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 394, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT  Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 627, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS DHE NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.392, NR. 395 DATË 07.10.2020 DHE PËR NJË POZICIONIN TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.396, DATË 07.10.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT  Postuar Më : 16-12-2020

VENDIM NR. 626, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 394, NR. 395 DATË 07.10.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
  Postuar Më : 10-12-2020

VENDIM NR. 625, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 394,
NR. 395 DATË 07.10.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 396, DATË 07.10.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 21-12-2020

VENDIM NR. 624, DATË 10.12.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ.{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN   E APELIT DURRËS DHE GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 392, NR. 394 DHE NR. 395, DATË 07.10.2020,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 22-12-2020 

VENDIM NR. 623, DATË 10.12.2020 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN
E APELIT VLORË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 545, DATË 05.11.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
    Postuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 618, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE  NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 617, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE    NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË GJYKATËS SË POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUARPostuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 616, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR   NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 615, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE   NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË Postuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 614, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. ENKELJEDA {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE  NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 613, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË Postuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 612, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE   NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS   Postuar Më : 10-12-2020       

VENDIM NR. 611, DATË 10.12.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {…}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES  LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË Postuar Më : 10-12-2020  

VENDIM NR. 610, DATË 10.12.2020 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS  SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…} Postuar Më : 10-12-2020  

VENDIM NR. 609, DATË 10.12.2020 PËR PËRFUNDIMIN PA VENDIM PËRFUNDIMTAR TË PROCEDURËS SË PËRSHPEJTUAR TË DETYRUAR TË VLERËSIMIT ETIK DHE PROFESIONAL VITI KALENDARIK 2019, PËR GJYQTAREN {…}Postuar Më : 10-12-2020 

VENDIM NR. 607 DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 Postuar Më : 08-12-2020

VENDIM NR. 606, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,  PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 Postuar Më : 08-12-2020 

VENDIM NR. 605, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…} PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,   PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021  Postuar Më : 08-12-2020 

VENDIM NR. 604, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. {…}PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021Postuar Më : 08-12-2020         

VENDIM NR. 603, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ. ELENA TAFA,PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS,  PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021    Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM Nr. 602, datë 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATES ZNJ.MANJOLA XHAXHO DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,   PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82, NR.83 DHE NR.85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 601, DATË 04.12.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. ASIM VOKSHI DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN E LARTË,     PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, DATË 26.02.2020 DHE NR. 245, DATË 09.07.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 600, DATË 04.12.2020 PËRKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z.GENTIAN MEDJA DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,   PËR TRE POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82 DHE NR.83, DATË 26.02.2020 DHE NR.245, DATË 09.07.2020,
TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR
Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 598, DATË 02.12.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR Postuar Më : 02-12-2020

VENDIM NR. 595, DATË 26.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…} Postuar Më : 26-11-2020

VENDIM NR. 594, DATË 26.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR KANDIDATEN ZNJ. ETLEVA TEMO    Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 585, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR Postuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 584, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….}  NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT KORÇËPostuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 583, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}   NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËSPostuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 582, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….},  NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR      PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS  Postuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 581, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}, NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 20-11-2020       

VENDIM NR. 580, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….}   NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 579, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….},  NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 20-11-2020 

VENDIM NR. 578, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ. {….},  NË POZICIONIN E NDIHMËSES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR  PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANËPostuar Më : 20-11-2020    

VENDIM NR. 577, DATË 20.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z. {….} NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË  Postuar Më : 20-11-2020    

VENDIM NR. 576, DATË 20.11.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.ASIM VOKSHI  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, DATË 26.02.2020 DHE NR. 245, DATË 09.07.2020 DHE PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.87, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 575, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.SOKOL IBI   TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË,
TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT
Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 574, DATË 20.11.2020PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.GENTIAN MEDJA   TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE,TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.245, DATË 09.07.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 22-12-2020

VENDIM NR. 573, DATË 20.11.2020 PËR PËRJASHTIMIN E GJYQTARES {….}  NGA LISTA E GJYQTARËVE QË CAKTOHEN PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA,  TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTRON FUNKSIONIN NË MËNYRË TË PËRHERSHMEPostuar Më : 20-11-2020

VENDIM NR. 572, DATË 20.11.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN E KËSHILLIT NR. 187, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 25-11-2020

VENDIM NR. 571, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË, NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT    PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187 DATË 28.05.2020 DHE NË GJYKATËN E APELIT DURRËS,  PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN E KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR    NR. 392 DATË 07.10.2020    DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET    E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 25-11-2020

VENDIM NR. 570, DATË 20.11.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË PËR POZICIONIN E LIRË  NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLUR ME VENDIM NR. 396, DATË 07.10.2020,  TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMITPostuar Më : 25-11-2020  

VENDIM NR. 561, DATË 13.11.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURAVE TË EMËRIMIT NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT    PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 187 DATË 28.05.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM Nr.560, datë 13.11.2020 PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATIT JOGJYQTAR {…} DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES PËR EMËRIM SI GJYQTAR NË GJYKATËN E LARTËPOSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 557, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ.{…} NË POZICIONIN E KËSHILLTARES LIGJORE NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 556, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË Z.{…}, NË POZICIONIN E KËSHILLTARIT LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 555, datë 12.11.2020 PËR EMËRIMIN E PËRKOHSHËM TË ZNJ.{…}, NË POZICIONIN E KËSHILLTARES LIGJOR NË NJËSINË E SHËRBIMIT LIGJOR PRANË GJYKATËS SË LARTË

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM-Nr.-554-datë-12.11.2020-PËR-EMËRIMIN-E-PËRKOHSHËM-TË-Z.METUSH-MEÇKA-NË-POZICIONIN-E-KËSHILLTARIT-LIGJOR-NË-NJËSINË-E-SHËRBIMIT-LIGJOR-PRANË-GJYKATËS-SË-LARTËPostuar Më : 23-11-2020

VENDIM Nr. 552, datë 12.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR PRANË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 498 , DATË 21.10.2020,

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM Nr. 551, datë 12.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.{…}, PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

POSTUAR  MË: 13.11.2020

VENDIM NR. 550 DATË 12.11.2020 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR”Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM NR.549 DATË 12.11.2020 “PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË GJYQTARES {…} PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR”Postuar Më : 19-11-2020

VENDIM Nr. 547, datë 05.11.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARIT TË SKEMËS SË DELEGIMIT Z.SOKOL PINA, NË GJYKATËN E APELIT GJIROKASTËR

POSTUAR  MË: 05.11.2020

VENDIM Nr. 546, datë 05.11.2020 PËR KOMANDIMIN NË SKEMËN E DELEGIMIT TË GJYQTARIT Z. SOKOL PINA

POSTUAR  MË: 05.11.2020

VENDIM NR.539, DATË 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT DURRËS,  PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE,TË SHPALLUR ME VENDIM NR.174 , DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}

POSTUAR  MË: 10.11.2020

VENDIM Nr. 538, datë 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR.91, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATEN ZNJ. {…}

POSTUAR  MË: 05.11.2020

VENDIM Nr. 537, datë 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURAVE TË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.184 DHE NR. 185, DATË 28.05.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, PËR KANDIDATIN Z. {…}

POSTUAR  MË: 05.11.2020

VENDIM NR. 536, DATË 05.11.2020 PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E APELIT TIRANË, PËR POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 183, DATË 28.05.2020, PËR KANDIDATIN Z. {…}

POSTUAR  MË: 12.11.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
POSTUAR  MË: 29.10.2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postuar Më : 02-11-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
Postuar Më : 29-10-2020
 
 
Postuar Më : 02-11-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postuar Më : 02-11-2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENDIM NR. 239, DATË 07.07.2020 PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT PËR GJYQTAREN E GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË, ZNJ. {…}  

VENDIM NR.236, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,  PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 82 DATË 26.02.2020 ,  DHE DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMIN NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

MENDIM NË PAKICË BASHKËLIDHUR VENDIMIT NR.235 DATË 02.07.2020

VENDIM NR.235, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË,  PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 234, DATË 02.07.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 230, DATË 02.07.2020 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARES ZNJ. {…}

VENDIM NR.217, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82, NR.85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.216,DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z.{…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONET E LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR.82 DHE NR.83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.215 DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83 DHE NR. 85, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM Nr.214, DATË 18.06.2020 PËRVERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…}  TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE DHE PËR NJË POZICION TË LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82, NR. 83 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.213, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.212, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM Nr. 211, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…} TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR DY POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS ADMINISTRATIVE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 82 DHE NR. 83, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR. 210, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË TRE KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË, PËR TRE POZICIONE TË LIRA NË FUSHËN E TË DREJTËS CIVILE, TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 85 DHE NR. 86, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.209, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

 

VENDIM NR. 208, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.207, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATJA ZNJ. {…} TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 88, NR. 89 DHE NR. 90, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.206, DATË 18.06.2020 PËR VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT NGA KANDIDATI Z. {…}TË KATËR KRITEREVE TË KANDIDIMIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, PËR POZICIONIN E LIRË TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 93, DATË 26.02.2020, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR DHE VIJIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT PËR KRITERET E TJERA LIGJORE TË KANDIDIMIT

VENDIM NR.201/5, DATË 11.06.2020 PËR MOSPËRFSHIRJEN E ZNJ. {…} NË LISTËN E KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 83 DHE NR. 84, DATË 26.02.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM NR.201/4, DATË 11.06.2020 PËR MOSPËRFSHIRJEN E Z. {…} NË LISTËN E KANDIDATËVE PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË PËR POZICIONET E LIRA TË SHPALLURA ME VENDIMET NR. 84, NR. 86 DHE NR. 87, DATË 26.02.2020,TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

VENDIM Nr. 205, DATË 11.06.202 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

VENDIM Nr. 204, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KAVAJË

VENDIM Nr. 203, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARES {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË DURRËS

VENDIM Nr. 202, DATË 11.06.2020 PËR PËRSËRITJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT {…} NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim-Nr.160-datë-15.05.2020-Për-kërkesën-e-.znj{…}

Vendim-Nr.158-datë-15.05.2020-Për-mbarimin-e-statusit-të-magjistratit Z {…}

VENDIM NR. 137, DATË 16.04.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARIT Z{…}

VENDIM NR. 136, DATË 16.04.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TË GJYQTARES ZNJ{..}

VENDIM NR.130, DATË 30.03.2020 PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM DHE TRANSFERIMIN E GJYQTARIT Z. {…}

Vendim Nr.124 datë 05.03.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E NJË ÇËSHTJEJE GJYQËSORE TË VEÇANTË NË GJYKATËN E LARTË

VENDIM Nr. 121, datë 05.03.2020 PËR CAKTIMIN NË POZICION, NË MËNYRË TË PËRHERSHME, NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR TE GJYQTARES{…}

VENDIM Nr. 113, datë 02.03.2020 PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË  FUNKSIONET  NË MËNYRË TË PËRHERSHME.

Vendim Nr.112, datë 27.02.2020 Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatit {…}

Vendim Nr 111 datë 27 02 2020 – Për propozimin për emërim në Gjykatën e Lartë të kandidatit {…}

Vendim Nr. 110 datë 27.02.2020 për propozimin për emërim ne Gjykatën e Lartë te kandidatit {…}

Vendim Nr.109, date 27.02.2020 PËR RENDITJEN E KANDIDATËVE QË KONKURROJNË PËR NË GJYKATËN E LARTË, NGA RADHËT E JURISTËVE TË SPIKATUR, NË POZICIONIN E LIRË NË FUSHËN E TË DREJTËS PENALE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendim-Nr.282-datë-10.12.2019- PËR SKUALIFIKIMIN E KANDIDATIT Z. {…}, PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to top