Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

N j o f t i m për Media 17.10.2019

N j o f t i m për Media 17.10.2019

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, e shoqëruar nga anëtarët z. Erjon Muharremaj dhe znj. Brunilda Kadi, morën pjesë në një vizitë studimor​e në Helsinki, Finlandë, në datat 14-17 tetor 2019. Vizita studimore e para e këtij lloji për drejtuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor, kishte si qëllim njohjen me praktikat më të mira të administrimit të sistemit gjyqësor të Finlandës, në kuadër të projektit norvegjez për asistencën ndaj sistemeve gjyqësore të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Delegacioni shqiptar bëri një prezantim të shkurtër mbi risitë e sistemit të vlerësimit të gjyqtarëve në Shqipëri, si dhe njohu të...

N j o f t i m për media 17.10.2019

Sot më datë 17.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi dy vendime të rëndësishme. Më konkretisht Këshilli, bazuar në kërkesat e dërguara nga Gjykata e Lartë, deri më datë 16.10.2019, caktoi 4 gjyqtarë për gjykimin në përputhje me afatet ligjore, të pesë çështjeve gjyqësore me objekt: Ekstradimin, miratimin e ekstradimit dhe lejimin e ekstradimit. Në kuadër të mirëfunksionimit të sistemit gjyqësor, Këshilli është angazhuar seriozisht për të trajtuar në një kohë sa më të shpejtë, çdo kërkesë për caktimin e gjyqtarëve për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta, në një gjykatë tjetër, të ndryshme...

Njoftim për Media 11.10.2019

Sot më datë 11.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor, zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën miratoi disa vendime të rëndësishme. Konkretisht, Këshilli vendosi komandimin për një periudhë 2 vjeçare në strukturën e këshilltarëve ligjorë në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të KLGJ-së, të gjyqtareve znj. Rudina Palloj dhe znj. Flojera Davidhi. Në përmbushje të detyrimeve ligjore si organ përgjegjës për miratimin e standardeve të etikës gjyqësore dhe të rregullave të sjelljes të gjyqtarëve, si dhe për mbikëqyrjen e respektimit të tyre, Këshilli, caktoi gjyqtaren znj. Albana Boksi, në pozicionin e Këshilltares së Etikës pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor. Në përputhje me rendin e...

Njoftim për Media 02.10.2019

Sot më datë 02.10.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës, në të cilën miratoi verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore të kandidimit për në Formimin Fillestar në Shkollën e Magjistraturës, për magjistrat, profili gjyqtar, të 20 kandidatëve si më poshtë: 1.  Z. Albert Keraj           2.   Z. Ledio Sali               3.  Znj. Dorina Stroka      4.  Z. Klarent Demiri        5.  Znj. Suada Kurti        6.  Z. Orgent Nazaj          7.  Z. Edison Tatoshaj     8.  Z. Sokol Mara             9.   Z. Albana Misja          10.  Znj. Megi Strakosha    11.  Z. Rudi Laze               12.  Z. Nertil Dushku         13.  Z. Elton Frashëri     ...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr.216 datë 17.10.2019

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.215 datë 17.019.2019

PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR NË FORMIMIN FILLESTAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS, PËR MAGJISTRAT, PROFILI GJYQTAR, TË KANDIDATES {...}

Vendim Nr.214 datë 17.10.2019

PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VENDIMIT NR. 211, DATË 11.10.2019, TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR, “PËR CAKTIM GJYQTARI, NË NJË ÇËSHTJE GJYQËSORE TË VEÇANTË, NË GJYKATËN E APELIT DURRËS”

Vendim Nr.213 datë 17.10.2019

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Sistemi i Vlerësimit

Kontakt

Këshilli i Lartë Gjyqësor
  

Adressa: Bulevardi "Zogu I"
Email: kontakt @ klgj.al
Tel: +355 4 228 0856
Fax: +355 4 225 9822

Kërko në faqe

KLGJ

Webmail