Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

N j o f t i m për shpallje konkurimi për vend të lirë pune,…

N j o f t i m për shpallje konkurimi për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhe të pranimit nga jashtë shërbimit civil, për kategorinë niveli i mesëm drejtues. Bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar neni 26, pika 1 dhe pika 4 dhe VKM nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar,Këshilli i Lartë Gjyqësor, njofton shpalljen konkurimin për vend të lirë pune, nëpërmjet procedurës së lëvizjes paralele, të ngritjes në detyrë dhetë pranimit nga jashtë shërbimit civil,...

N j o f t i m për shpallje, për pranimin me konkurim, në…

  KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR N j o f t i m për shpallje, për pranimin me konkurim, në kategorinë e Nivelit të Lartë Drejtues. Bazuar në ligjin nr. 152/2013 ”Për nëpunësin civil” i ndryshuar, neni 32 dheVKM nr. 118, datë 5.3.2014, “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, kreu VIII, Këshilli i Lartë Gjyqësor, njofton shpalljen e procedurës për pranimin me konkurim, në kategorinë e nivelit të lartë drejtues, si më poshtë: -    1 (një) vend, në pozicionin Drejtor departamenti, në Departamentin e Burimeve...

NJOFTIM PËR MEDIA- 30.07.2019

NJOFTIM PËR MEDIA- 30.07.2019

Sot më datë 30.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen e radhës e cila ndër të tjera miratoi dy akte të rëndësishme. Konkretisht, KLGJ shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin “Për miratimin e projektbuxhetit afatmesëm 2020-2022 për pushtetin gjyqësor”. Në projektbuxhet përcaktohen qartësisht shpenzimet dhe kërkesat buxhetore për tre vitet e ardhshme për institucionin e KLGJ-së dhe për të gjitha gjykatat e vendit. Projektbuxheti i miratuar nga Këshilli, ka mbajtur në konsideratë legjislacionin financiar në fuqi, ngarkesën e gjykatave, dhe standardet evropiane të shërbimit gjyqësor duke synuar rritjen e numrit te administratës gjyqësore me qëllim ofrimin e shërbimeve efikase ndaj qytetarëve. Përveç konsultimit...

NJOFTIM PËR MEDIA 26.07.2019

Sot më datë 26.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen e radhës e cila nisi me miratimin e projektvendimit “Për fillimin e procedurës së verifikimit të kushteve dhe kritereve të përzgjedhjes së kandidatëve, nga radhët e juristëve të spikatur, për në pozicionet e lira në Gjykatën e Lartë dhe caktimi i relatorit për secilin kandidat”. Kjo vendimmarrje i hap rrugën procesit të verifikimit të pasurisë, figurës dhe profesionalizmit për 22 kandidatët nga jashtë sistemit gjyqësor, që kanë aplikuar për të qenë anëtarë në Gjykatën e Lartë, si dhe caktimit përmes shorti të relatorëve për secilin kandidat. Këshilli i Lartë Gjyqësor, është...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr.157 datë 30.07.2019

PËR MIRATIMIN E PROCESVERBALEVE TË MBLEDHJEVE TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

Vendim Nr.156 datë 30.07.2019

PËR NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIEVE NË SHËRBIMIN CIVIL GJYQËSOR TË KANCELARIT TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR KUKËS PËR SHKAK TË DORËHEQJES

Vendim Nr.155 datë 30.07.2019

PËR MIRATIMIN E PROJEKTBUXHETIT AFATMESËM 2020 - 2022 TË PUSHTETIT GJYQËSOR (FAZA E DYTË)

Vendim Nr.154 datë 30.07.2019

CAKTIMIN NË POZICION TË GJYQTARES SË EMËRUAR ZNJ. ENKELEDA DALIPI

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim per shpallje 10.07.2019

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E RIHAPJES SË PROCEDURËS PËR KOMANDIM TË NJË GJYQTARI NË POZICIONIN PEDAGOG I BRENDSHËM NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e tij të datës 09.07.2019, mbështetur në nenet 264 dhe 265 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në nenet 53, 54, 57 dhe 58 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mbi kërkesën e Shkollës së Magjistraturës, me vendimin nr. 113, datë 09.07.2019 vendosi të shpallë rihapjen e procedurës për paraqitjen e kërkesës nga kandidaturat që vijnë nga radhët e gjyqtarëve, për tu komanduar...

Shpallje 5.07.2019

NJOFTIM SHPALLJE KËRKESE PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR PËR DY POZICIONE “KËSHILLTAR LIGJOR” NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE TË KLGJ-SË SI DHE DY POZICIONE “NËPUNËS PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN” NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE.

THIRRJE PËR APLIKIM PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN

  Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 46 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin nr. 23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, i ndryshuar, si dhe në vendimin nr.93, date 17.06.2019, shpall një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Kurbin, për transferim të përkohshëm deri në një vit dhe fton të gjithë gjyqtarët e gjykatave të shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret për transferim të përkohshëm, për të dhënë pëlqimin për transferim të...

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE