Ankesa Online

Ankesa Online

 

Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Njoftim për media 19.09.2019

Sot, më datë 19.09.2019, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, znj. Naureda Llagami, së bashku me një përfaqësi gjyqtarësh nga gjykatat e Rretheve Gjyqësore, Apeleve dhe anëtarë të KLGJ-së, pritën në takim delegacionin e Komisionit të Venecias, të ngarkuar për dhënien e opinionit për projektligjin “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”, kryesuar nga shefja e divizionit të të drejtave themelore dhe institucioneve demokratike në sekretariatin e Komisionit të Venecias, znj. Silvia Grundman. Pasi i uroi mirëseardhjen, znj. Llagami i njohu përfaqësuesit e Komisionit të Venecias, me problematikat e konstatuara nga gjykatat në lidhje me çështjet e...

N j o f t i m për shpallje 19.09.2019, për pranimin me konkurim,…

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për pranimin në kategorinë e nivelit të lartë drejtues Në zbatim të neneve 27 dhe 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III, IV, VIII, IX të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 118, datë 05.03.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për pranimin në kategorinë e nivelit të lartë drejtues TND, të përcaktuara...

NJOFTIM PËR MEDIA- 17.09.2019

NJOFTIM PËR MEDIA- 17.09.2019

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, po merr pjesë në Konferencën e Organizatës Ndërkombëtare për Administrimin Gjyqësor,  e cila zhvillohet në Nur-Sultan, të Kazakistanit në datat 16-18 shtator 2019. Ajo u ftua si folëse nga Presidenti i organizatës z. Mark Beer, OBE, në panelin e dedikuar: “Mundësive dhe Sfidave të Gjykatave në Botë”.  Znj. Llagami, ndau me pjesëmarrësit përpjekjet dhe sfidat e institucioneve shqiptare, veçanërisht KLGJ-së, në lidhje me zbatimin dhe arritjet e deritanishme të reformës në drejtësi. Ajo foli për pritshmëritë e publikut, aktivitetin e KLGJ-së dhe gjithë institucioneve shqiptare, që së bashku me mbështetjen e...

Njoftim mbi rezultatet e verifikimit për ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil…

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; Kreut II pika 13 të VKM nr. 242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”; në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta për ngritje në detyrë dhe për pranim nga jashtë shërbimit civil të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se për pozicionin: Këshilltar në Njësinë Mbështetëse të Komisioneve të Përhershme pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor, me kategorinë e pagës II-b Kandidatët e kualifikuar, për ngritjen në detyrë, për të vazhduar...

Vendime të fundit
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Vendim Nr.177 datë 11.09.2019

PËR CAKTIMIN E GJYQTARËVE PËR GJYKIMIN E ÇËSHTJEVE GJYQËSORE TË VEÇANTA NË GJYKATA TË TJERA, TË NDRYSHME NGA AJO KU USHTROJNË FUNKSIONET NË MËNYRË TË PËRHERSHME

Vendim Nr.176 datë 11.09.2019

PËR DEKLARIMIN E PËRFUNDIMIT TË PERIUDHËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT BESMIR STROKA

Vendim Nr.175 datë 11.09.2019

PËR TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARIT GENTIAN MARKU NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË SHKALLËS SË PARË SHKODËR

Vendim Nr.174 datë 11.09.2019

PËR PËRJASHTIMIN NGA KANDIDIMI PËR KOMANDIM PRANË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR TË GJYQTARES IRIDA KACERJA

Error: No articles to display

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
  • 1
  • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE