Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Të nderuar qytetarë,

 

Kushdo ka të drejtën e një gjykimi të drejtë dhe publik brenda një afati të arsyeshëm nga një gjykatë e pavarur dhe e paanshme e caktuar me ligj.
Këto të drejta garantohen nga Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, në nenin 6, pika 1 dhe nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë në nenin 42.

Për t'Ju ardhur në ndihmë për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes së një ankese Tuaj ndaj një gjyqtari, u jemi përgjigjur disa pyetjeve më të shpeshta të bëra nga Ju...

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim-Faqja ne perpunim e siper

Faqja ne perpunim e siper

Njoftim 19.11.2018

Njoftim për shtyp Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Ilir Meta, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 19.11.2018, një mbledhje të jashtëzakonshme të tij, duke marrë shkas nga vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit i datës 15.11.2018, i cili shkarkoi nga detyra subjektin e rivlerësimit kalimtar, gjyqtaren Alma Liçaj, e cila njëkohësisht ishte dhe kryetare e Gjykatës së Apelit Vlorë. Duke vlerësuar situatën që krijohet nga mungesa kryetarit të gjykatës, në krijimin e mjaft problematikave në vijueshmërinë e punës në gjykatë, dhe në të gjithë procesin e administrimit gjyqësor, Këshilli caktoi Iliba Bezati, për të ushtruar përkohësisht detyrën e kryetarit...

Njoftim 11.10.2018

Nën drejtimin e Presidentit të Republikës, SH.T.Z. Ilir Meta, Këshilli i Lartë i Drejtësisë, zhvilloi sot, datë 11.10.2018, një mbledhje të jashtëzakonshme të tij, duke marrë shkas nga vendimi i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit i datës 10.10.2018 i cili shkarkoi nga detyra subjektin e rivlerësimit kalimtar, gjyqtaren Entela Prifti e cila njëkohësisht ishte dhe kryetare e Gjykatës së Apelit Korçë. Duke vlerësuar situatën që krijohet nga mungesa kryetarit të gjykatës, në krijimin e mjaft problematikave në vijueshmërinë e punës në gjykatë, dhe në të gjithë procesin e administrimit gjyqësor, Këshilli caktoi gjyqtaren Brunilda Orhani, për të ushtruar përkohësisht detyrën e...

Deklaratë e ENCJ-së

Deklaratë nga Bordi Ekzekutiv i ENCJ (Rrjeti Evropian i Këshillave Gjyqësorë) mbi situatën në Poloni Bordi Ekzekutiv i ENCJ ofron mbështetjen e tij të plotë për gjyqtarët në Poloni në këto kohë të vështira. Largimi i parakohshëm i 27 gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, duke përfshirë edhe Presidentin Znj. Gersdorf, është një përpjekje e mëtejshme për të vënë gjyqësorin nën kontrollin e ekzekutivit. Është e domosdoshme që të respektohet pavarësia e gjyqësorit nga qeveritë. Një sistem demokratik i bazuar në sundimin e ligjit mund dhe duhet të funksionojë vetëm nëse pavarësia e gjyqtarëve është e mbrojtur. Për më tepër, pavarësia gjyqësore është...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr.36, datë 07.05.2018

MBI ZGJATJEN E MANDATIT TË INSPEKTORES SOFIE ZHILLA

Vendim Nr.35, datë 07.05.2018

MBI MIRATIMIN E RAPORTIT LIDHUR ME INSPEKTIMIN NDAJ GJYQTARËVE GUXIMTAR BOÇI E BLERTA ÇIBUKU TË GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR GJIROKASTËR DHE RAPORTIT TË VERIFIKIMIT TË SJELLJES SË INSPEKTORIT TË INSPEKTORATIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË DREJTËSISË  

Vendim Nr.33, datë 07.05.2018

PËR DHËNIE LEJE PËR ARSYE SHËNDETËSORE FAMILJARE GJYQTARES EMA GASHI

Vendim Nr.32, datë 07.05.2018

MBI TRANSFERIMIN E PËRKOHSHËM TË GJYQTARËVE NË DISA GJYKATA

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi:  -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lushnje. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë. -          Shpalljen e vendit vakant për gjyqtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, të paraqesin brenda afatit 20 ditor nga dita e marrjes së vendimit, pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë, dokumentet përkatëse. Të gjithë të interesuarit, për më tepër...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se më datë 18.11.2016 vendosi: -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Pogradec. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendin vakant, të parashikuar në në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar, si dhe në Vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 227/2, datë 28.03.2008, “Për funksionin drejtuese në gjykata”, të paraqesin brenda afatit 30 ditor nga dita e...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka në mbledhjen e datës 9 nëntor 2016 ka vendosur: -          Shpalljen e 1 (një) vendi vakantpër inspektor pranë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar. si dhe në vendimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë nr. 195/2/a, datë 05.07.2006, “Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit të...

Njoftime për vende vakante

Këshilli i Lartë i Drejtësisë, njofton publikisht se ka vendosur: -          Shpalljen e vendit vakant për Funksionin Drejtues të Kryetarit në Gjykatën së Rrethit Gjyqësor Tiranë; -          Shpalljen e 5 (pesë) vendeve vakant për gjyqtarë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Njoftohen të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant të mësipërme, plotësojnë kriteret ligjore për vendet vakant, të parashikuar në ligjin nr. 9877, datë 18.02.2008 "Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë", në ligjin nr. 8811, datë 17.05.2001 "Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë", i ndryshuar, të paraqesin brenda datës 15.11.2016, pranë Këshillit të Lartë...

Procesi i Vetdeklarimit
Plani i trajnimeve

KLD ka hartuar Planin Vjetor të Trajnimeve pranë KLD.

 

Klikoni këtu për përmbajtjen e Urdhërit dhe e Planit vjetor.

 

 

Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE