Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM DATË 10.07.2020 PËR RIHAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË ZYRËN E INSPEKTORIT TË LARTË TË DREJTËSISË DHE SHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE 

NJOFTIM DATË 10.07.2020 PËR RISHPALLJEN E KËRKESËS PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE,PËR KOMANDIM NË MINISTRINË E DREJTËSISË

NJOFTIM I DATËS 23.06.2020 REKRUTIMI DHE PËRZGJEDHJA E EKIPIT TË NËPUNËSVE PËR ULJEN E NUMRIT TË ÇËSHTJEVE TË PRAPAMBETURA

NJOFTIM I DATËS 23.06.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM I DATËS 22.06.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DHE NË GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT

NJOFTIM I DATËS 01.06.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

NJOFTIM DATË 01.06.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

NJOFTIM DATË 29.05.2020, PËR SHPALLJEN E RIHAPJES SË PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E POSAÇME TË SHKALLËS SË PARË PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR SI EDHE  PËR SHPALLJEN E HAPJES SË PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM DHE GJYKATËN ADMINISTRATIVE TË APELIT 

NJOFTIM MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA PËR NGRITJEN NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME TË KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR DATË 26.05.2020

NJOFTIM DATË 18.05.2020 MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR

THIRRJE PËR APLIKIM DATË 15.05.2020

NJOFTIM  DATE 11.05.2020MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA PËR PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR.

NJOFTIM PËR ZGJATJEN E AFATEVE TË KANDIDIMIT NË DISA PROÇEDURA  ADMINISTRATIVE TË SHPALLURA NGA KËSHILLI I LARTË GJYQËSOR.

NJOFTIM DATË 05.05.2020, MBI KANDIDATURAT E PARAQITURA NË PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË DHE TË KOMANDIMIT TË GJYQTARËVE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

 

Mirësevini në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Mesazhi nga Kryetarja

 

Të nderuar qytetarë,

Ju urojmë mirëseardhjen në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor!

Këshilli si organ i ri qeverisës i gjyqësorit, i jep shumë rëndësi ofrimit të informacionit për publikun përmes platformave të ndryshme. Kjo faqe interneti përfaqëson një ndër përpjekjet tona për të qenë më transparent dhe për të krijuar një hapësirë ku publiku mund të informohet. Ne u përpoqëm që kjo faqe të ishte e lehtë në përdorim dhe me të dhëna të dobishme si për gjykatat,ashtu edhe për të gjithë ata që kanë nevojë të ndërveprojnë me Këshillin e Lartë Gjyqësor. Megjithatë, faqja është një zgjidhje e përkohshme, ndërkohë që ne po punojmë intensivisht me partnerët tanë ndërkombëtarë për zhvillimin e një portali gjyqësor, i cili do të sigurojë standarde bashkëkohore dhe do të shërbejë për një akses të menjëhershëm në veprimtarinë, sfidat dhe rezultatet e Këshillit dhe gjykatave.

Në të mund të gjenden informacione mbi rolin, funksionet dhe kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor, si një organ kushtetues që administron sistemin gjyqësor shqiptar duke siguruar pavarësi, paanshmëri, efektshmëri dhe llogaridhënie. Gjithashtu, ju do të gjeni informacione mbi strukturën organizative të Këshillit, e cila përfshin departamentet dhe drejtoritë përkatëse që mbështesin veprimtarinë e tij institucionale.

Aktualisht, çdo gjykatë ka një faqe interneti që do të mirëmbahet deri në momentin kur portali gjyqësor të bëhet funksional. Ndërkohë kjo faqe mundëson akses dhe në faqet e veçanta të gjykatave. Në kuadër të procesit të zhvillimit të portalit të ri, këto faqe do të përmirësohen për të ofruar akses më të lehtë në informacion.

Zhvillimi i kësaj faqeje është pjesë e një strategjie të gjerë e afatgjatë që synon rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së gjyqësorit para qytetarëve. Qëllimi ynë është rritja e besimit të publikut në sistemin gjyqësor përmes rrugëve dhe mjeteve të reja të komunikimit.

Shpresojmë që të na vizitoni shpesh!

Në një të ardhme të afërt,  Portali i ri Gjyqësor do të mundësojë një komunikim akoma më të thjeshtë dhe efikas.

Me respekt,

Naureda Llagami

Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor

 

 

 

 

Aktivitetet Kryesore

Back to top