Programi i Transparencës

Informacion për Publikun

Error: No articles to display

 

 

 

Njoftime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

NJOFTIM PËR MEDIA- 15.07.2019

Sot më datë 15.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës në të cilën miratoi verifikimin e kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin si gjyqtar, të 10 (dhjetë) kandidatëve diplomuar nga Shkolla e Magjistraturës, për profilin gjyqtar, në përfundim të vitit akademik 2017-2018. Procedura e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore u bë në përputhje me vendimin Nr. 75, datë 23.05.2019, të Këshillit të Lartë Gjyqësor, për rekrutimin si gjyqtar të kandidatëve përkatësisht: znj. Suela Dashi, znj. Afërdita Caco, znj. Merita Karaj, z. Ardit Kuka, znj. Amarilda Sulaj, z. Ervin Sulaj, z. Olti Skrame, znj. Enkeleda Dalipi, znj....

NJOFTIM PËR MEDIA- 12.07.2019

NJOFTIM PËR MEDIA- 12.07.2019

Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami, priti sot në një takim ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, SH.T.Z. Luigi Soreca, të cilin e njohu me punën voluminoze të Këshillit. Në përfundim të takimit, në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, ambasadori i BE, SH.T.Z. Luigi Soreca, u shpreh se: "Kryetarja e KLGJ Naureda Llagami më njohu sot me punën e Këshillit, në veçanti për hapjen e pozicioneve për Gjykatën e Lartë, për të cilën tashmë ka akte rregullatore. Me rëndësi që së shpejti të ketë një Gjykatë funksionale, por edhe të balancohet shpejtësia dhe cilësia...

NJOFTIM PËR ZHVILLIMIN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR PËR SHQYRTIMIN E RELACIONEVE PËR…

Këshilli i Lartë Gjyqësor,mbështetur në nenin 35 në lidhje me nenin 32 të Ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, si dhe në Kreun VI, shkronja “Ç”, pika 2 e vendimit të tij, nr.75, datë 23.05.2019 “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtarë, për zhvillimin e karrierës së gjyqtarëve dhe për emërimin e gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë”, njofton se ditën e hënë, datë 15 korrik 2019, ora 15.00, do të zhvillohet mbledhja e Këshillit të Lartë Gjyqësor në të cilën do të shqyrtohen relacionet për verifikimin...

NJOFTIM PËR MEDIA- 09.07.2019

Sot më datë 09.07.2019, Këshilli i Lartë Gjyqësor shpalli hapjen e garës për vendet vakante për anëtarë në Gjykatën e Lartë të kandidatëve që vijnë nga radhët e juristëve të spikatur, me ekspertizë të veçantë në fushat administrative, civile dhe penale. Miratimi i akteve nën-ligjore për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve për rekrutimin dhe promovimin e magjistratëve, dhe, për kriteret e vlerësimit për kandidatët jogjyqtarë në Gjykatën e Lartë, vendosën themelet për krijimin e standardeve të reja, të unifikuara dhe objektive për promovimin e gjyqtarëve në të gjitha nivelet, duke përfshirë edhe Gjykatën e Lartë. Me këto akte,...

Vendime të fundit
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Vendim Nr.125 datë 15.07.2019

PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. SUELA XHANI

Vendim Nr.124 datë 15.07.2019

PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. LORENA ÇABEJ

Vendim Nr.123 datë 15.07.2019

PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTARE TË KANDIDATES, ZNJ. ENKELEDA DALIPI

Vendim Nr.122 datë 15.07.2019

PËR VERIFIKIMIN E KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN SI GJYQTAR TË KANDIDATIT, Z. OLTI SKRAME

Vënde Vakante
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Njoftim per shpallje 10.07.2019

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E RIHAPJES SË PROCEDURËS PËR KOMANDIM TË NJË GJYQTARI NË POZICIONIN PEDAGOG I BRENDSHËM NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Këshilli i Lartë Gjyqësor, në mbledhjen e tij të datës 09.07.2019, mbështetur në nenet 264 dhe 265 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, në nenet 53, 54, 57 dhe 58 të ligjit nr.96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, mbi kërkesën e Shkollës së Magjistraturës, me vendimin nr. 113, datë 09.07.2019 vendosi të shpallë rihapjen e procedurës për paraqitjen e kërkesës nga kandidaturat që vijnë nga radhët e gjyqtarëve, për tu komanduar...

Shpallje 5.07.2019

NJOFTIM SHPALLJE KËRKESE PËR KANDIDATURA NGA RADHËT E GJYQTARËVE PËR KOMANDIM NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR PËR DY POZICIONE “KËSHILLTAR LIGJOR” NË NJËSINË MBËSHTETËSE TË KOMISIONEVE TË KLGJ-SË SI DHE DY POZICIONE “NËPUNËS PËRGJEGJËS PËR VLERËSIMIN” NË NJËSINË E VLERËSIMIT PROFESIONAL DHE ETIK TË GJYQTARËVE.

THIRRJE PËR APLIKIM PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM NË GJYKATËN E RRETHIT GJYQËSOR KURBIN

  Këshilli i Lartë Gjyqësor, bazuar në nenin 46 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, në vendimin nr. 23, datë 07.02.2019 të KLGJ-së “Mbi miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurën e transferimit të përkohshëm të gjyqtarit”, i ndryshuar, si dhe në vendimin nr.93, date 17.06.2019, shpall një pozicion të lirë në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Kurbin, për transferim të përkohshëm deri në një vit dhe fton të gjithë gjyqtarët e gjykatave të shkallës së parë me juridiksion të përgjithshëm që plotësojnë kriteret për transferim të përkohshëm, për të dhënë pëlqimin për transferim të...

Procesi i Vetdeklarimit
Vendime te KLD lidhur me mesimdhenien
 • 1
 • 2

Viti 2013

VENDIMET E KLD TË VITIT 2013 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE

Viti 2014

VENDIMET E KLD TË VITIT 2014 PËR LEJE MËSIMDHËNIE TË GJYQTARËVE