Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

NJOFTIM  DATË 13 PRILL 2021 PËR TAKIMIN KONSULTATIV PER KËRKESAT BUXHETORE PËR PBA 2022

NJOFTIM I DATËS 03.02.2021 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATË PËR KËSHILLTARË DHE NDIHMËS LIGJORË

NJOFTIM I DATËS 03.02.2021 PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATË PËR MAGJISTRATË

NJOFTIM I DATËS 23.11.2020 PËR SHPREHJE INTERESI PËR PROÇEDURËN E EMËRIMIT TË PËRKOHSHËM, NË POZICIONIN E NDIHMËSIT LIGJOR NË GJYKATAT E APELIT

Në pamundësi të njoftimit nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë për shkak të problemeve me faqen web. Publikojmë njoftimin për pezullimin e gjykimeve në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë, duke filluar nga data 13 deri në 27 Nëntor 2020, me përjashtim të çështjeve me karakter urgjent, sipas Aktit normative Nr. 9 date 25.03.2020.

THIRRJE PUBLIKE PËR KANDIDIM TË GJYQTARËVE NË SKEMËN E DELEGIMIT

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURAVE TË KOMANDIMIT NË KËSHILLIN E LARTË GJYQËSOR

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E APELEVE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË  INSPEKTORIATIN E LARTË TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË   MINISTRINË E DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË POZICIONIN E NDIHMËSMAGJISTRATIT NË GJYKATËN E LARTË

 

Mirësevini në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Mesazhi nga Kryetarja

 

Të nderuar qytetarë,

 

Ju urojmë mirëseardhjen në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor!

 

Këshilli si organ i ri qeverisës i gjyqësorit, i jep shumë rëndësi ofrimit të informacionit për publikun përmes platformave të ndryshme. Kjo faqe interneti përfaqëson një ndër përpjekjet tona për të qenë më transparent dhe për të krijuar një hapësirë ku publiku mund të informohet. Ne u përpoqëm që kjo faqe të ishte e lehtë në përdorim dhe me të dhëna të dobishme si për gjykatat,ashtu edhe për të gjithë ata që kanë nevojë të ndërveprojnë me Këshillin e Lartë Gjyqësor. Megjithatë, faqja është një zgjidhje e përkohshme, ndërkohë që ne po punojmë intensivisht me partnerët tanë ndërkombëtarë për zhvillimin e një portali gjyqësor, i cili do të sigurojë standarde bashkëkohore dhe do të shërbejë për një akses të menjëhershëm në veprimtarinë, sfidat dhe rezultatet e Këshillit dhe gjykatave.

 

Në të mund të gjenden informacione mbi rolin, funksionet dhe kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor, si një organ kushtetues që administron sistemin gjyqësor shqiptar duke siguruar pavarësi, paanshmëri, efektshmëri dhe llogaridhënie. Gjithashtu, ju do të gjeni informacione mbi strukturën organizative të Këshillit, e cila përfshin departamentet dhe drejtoritë përkatëse që mbështesin veprimtarinë e tij institucionale.

 

Aktualisht, çdo gjykatë ka një faqe interneti që do të mirëmbahet deri në momentin kur portali gjyqësor të bëhet funksional. Ndërkohë kjo faqe mundëson akses dhe në faqet e veçanta të gjykatave. Në kuadër të procesit të zhvillimit të portalit të ri, këto faqe do të përmirësohen për të ofruar akses më të lehtë në informacion.

 

Zhvillimi i kësaj faqeje është pjesë e një strategjie të gjerë e afatgjatë që synon rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së gjyqësorit para qytetarëve. Qëllimi ynë është rritja e besimit të publikut në sistemin gjyqësor përmes rrugëve dhe mjeteve të reja të komunikimit.

 

Shpresojmë që të na vizitoni shpesh!

 

Në një të ardhme të afërt,  Portali i ri Gjyqësor do të mundësojë një komunikim akoma më të thjeshtë dhe efikas.

 

Me respekt,

 

Naureda Llagami

 

Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor

 

 

Aktivitetet Kryesore

Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, me rastin e 108 vjetorit të Ditës Kombëtare të Drejtësisë, organizuan një ceremoni zyrtare në mjedisin e Polit të Drejtësisë. Ky aktivitet u hap me fjalën e mirëseardhjes së dy kryetarëve të Këshillave, Znj. Naureda Llagami, Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Z. Gent Ibrahimi, Kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, të cilët theksuan simbolikën domethënëse të kësaj dite të shënuar për sistemin e drejtësisë.

More

 

 

 

Back to top