Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

THIRRJE PUBLIKE PËR KANDIDIM TË GJYQTARËVE NË SKEMËN E DELEGIMIT

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATËN E LARTË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E POSAÇME

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË NË GJYKATAT E APELEVE

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM NË GJYKATAT E SHKALLËS SË PARË

NJOFTIM PËR HAPJEN E PROCEDURËS SË KOMANDIMIT NË INSPEKTORIN E LARTË TË DREJTËSISË

NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANT PËR ANËTAR TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR

 

Mirësevini në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor

Mesazhi nga Kryetarja

Të nderuar qytetarë,

Ju urojmë mirëseardhjen në faqen zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor!

Këshilli si organ i ri qeverisës i gjyqësorit, i jep shumë rëndësi ofrimit të informacionit për publikun përmes platformave të ndryshme. Kjo faqe interneti përfaqëson një ndër përpjekjet tona për të qenë më transparent dhe për të krijuar një hapësirë ku publiku mund të informohet. Ne u përpoqëm që kjo faqe të ishte e lehtë në përdorim dhe me të dhëna të dobishme si për gjykatat,ashtu edhe për të gjithë ata që kanë nevojë të ndërveprojnë me Këshillin e Lartë Gjyqësor. Megjithatë, faqja është një zgjidhje e përkohshme, ndërkohë që ne po punojmë intensivisht me partnerët tanë ndërkombëtarë për zhvillimin e një portali gjyqësor, i cili do të sigurojë standarde bashkëkohore dhe do të shërbejë për një akses të menjëhershëm në veprimtarinë, sfidat dhe rezultatet e Këshillit dhe gjykatave.

Në të mund të gjenden informacione mbi rolin, funksionet dhe kompetencat e Këshillit të Lartë Gjyqësor, si një organ kushtetues që administron sistemin gjyqësor shqiptar duke siguruar pavarësi, paanshmëri, efektshmëri dhe llogaridhënie. Gjithashtu, ju do të gjeni informacione mbi strukturën organizative të Këshillit, e cila përfshin departamentet dhe drejtoritë përkatëse që mbështesin veprimtarinë e tij institucionale.

Aktualisht, çdo gjykatë ka një faqe interneti që do të mirëmbahet deri në momentin kur portali gjyqësor të bëhet funksional. Ndërkohë kjo faqe mundëson akses dhe në faqet e veçanta të gjykatave. Në kuadër të procesit të zhvillimit të portalit të ri, këto faqe do të përmirësohen për të ofruar akses më të lehtë në informacion.

Zhvillimi i kësaj faqeje është pjesë e një strategjie të gjerë e afatgjatë që synon rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së gjyqësorit para qytetarëve. Qëllimi ynë është rritja e besimit të publikut në sistemin gjyqësor përmes rrugëve dhe mjeteve të reja të komunikimit.

Shpresojmë që të na vizitoni shpesh!

Në një të ardhme të afërt,  Portali i ri Gjyqësor do të mundësojë një komunikim akoma më të thjeshtë dhe efikas.

Me respekt,

Naureda Llagami

Kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor

Video

Aktivitetet Kryesore

Sot në datën 05.11.2021, Kryetarja e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Znj. Naureda Llagami,  e shoqëruar nga Drejtoresha e  Departamentit të Programimit dhe Administrimit të Buxhetit, Znj. Luljeta Laze, mori pjesë në seancën dëgjimore për Shqyrtimin e projektligjit “Për buxhetin e vitit 2022” të zhvilluar para Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë.

More

QENDRA E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË

 

Back to top